Archive for the ‘ Zasady – Podręcznik ’ Category

Miotacze ognia jako uzbrojenie pojazdów 2.0

W związku z licznymi protestami itepe – zasada dotycząca miotaczy ognia ulega złagodzeniu. Jeśli stwierdzimy, że zrobiły się za dobre – wyjmiemy nożyczki ponownie.

Miotacze ognia jako uzbrojenie pojazdów

Pojazdy mające na uzbrojeniu Miotacz Ognia stosują się do następującej zasady: jeśli straci punkt żywotności w wyniku niezdanego rzutu na Pancerz, a wynik rzutu wynosił:

 • 19+ dla pojazdów uzbrojonych w Miotacz Ognia korzystający z wzornika Lekkiego Miotacza Ognia
 • 17+ dla pojazdów uzbrojonych w Miotacz Ognia korzystający z wzornika Miotacza Ognia
 • 15+ dla pojazdów uzbrojonych w Miotacz Ognia korzystający z wzornika Ciężkiego Miotacza Ognia

traktujemy pojazd, jakby uzyskał wynik “Uszkodzona Broń” na Tabeli Uszkodzeń pojazdu, uszkodzeniu ulega Miotacz Ognia (trafiony został zbiornik z paliwem do miotacza lub jakaś inna wrażliwa część tej broni). Jest to efekt dodatkowy – oprócz tego należy normalnie wykonać rzut na Tabelę Uszkodzeń pojazdu wynikający z utraty żywotności.

Pojazdy Latające

Pojazdy Latające

Pojazdy Latające – w przeciwieństwie do innych pojazdów mogą (a nawet powinny) poruszać się ponad polem bitwy. W związku z tym odnoszą się do nich następujące zasady dodatkowe:

 • Każdy pojazd latający znajduje się w danym momencie na określonej Wysokości Lotu (dalej nazywanej po prostu Wysokością) – pojazd na Wysokości X znajduje się X cali ponad poziomem gruntu. Wysokość 0 to poziom gruntu – na tym pułapie mogą znajdować się wyłącznie pojazdy, które wylądowały.
 • W wypadku zmiany poziomu gruntu zmienia się Wysokość, na jakiej znajduje się pojazd – jeśli pojazd wlatuje nad niżej położony obszar, jego Wysokość automatycznie zwiększa się o różnicę wysokości. W wypadku, gdy pojazd wlatuje nad wyżej położony obszar (lub np. budynek), jego Wysokość automatycznie zmniejsza się o różnicę wysokości. Może to doprowadzić do rozbicia pojazdu (patrz dalej)
 • Odległość do modelu znajdującego się na większej Wysokości mierzymy umieszczając model na odpowiedniej wysokości i mierząc odległość do niego po prostej (Rysunek)
 • Odległość do modelu znajdującego się na mniejszej Wysokości mierzymy “po ziemi” (Rysunek).
 • Model latający może zwiększyć Wysokość, na jakiej leci o 1 cal za każdy 1 o jaki zmniejszy swój ruch w płaszczyźnie poziomej.
 • Model latający może zmniejszyć Wysokość, na jakiej leci o 1 cal za każdy 1 cal przebyty w płaszczyźnie poziomej. Może też zrezygnować z przemieszczania się w poziomie i zmniejszyć Wysokość na jakiej leci o nie więcej niż swój Ruch (ale co najmniej o tyle, ile wynosi jego Prędkość Minimalna, jeśli taką posiada).
 • Lądowanie należy zadeklarować, pojazd w akcji Ruch w której ląduje musi zmniejszyć swoją Wysokość do 0
 • Pojazd, który zmniejszy Wysokość, na której się znajduje do 0 lub poniżej nie lądując ulega zniszczeniu
 • Pojazd latający nie mający na końcu swojej aktywacji Kierowcy uważa się za zniszczony, chyba, że wcześniej wylądował. Pojazd latający pozbawiony w dowolnym momencie całej załogi również uważa się za zniszczony, chyba, że wcześniej wylądował.

Pojazdy – zasady ogólne

Przód modelu

Jeśli nie jest napisane inaczej Przód Pojazdu to 180 stopni pole z przodu Modelu. 180 stopni za jego plecami określamy jako tył Modelu.

Pole Widzenia

Jeśli nie jest napisane inaczej to Pole widzenia obejmuje pole 360 stopni wokół modelu.

Pole Ostrzału

Pole ostrzału dla każdej z broni jest indywidualnie podane przy każdym pojeździe.

Profil Pojazdu:

Każdy pojazd ma swój własny Profil. Profil ten może obejmować tylko część charakterystyk pojazdu – np. Pancerz, Ruch i Żywotność. W wypadku jeśli profil pojazdu nie podaje charakterystyki potrzebnej do wykonania określonej akcji (np. Strzał), wykorzystujemy odpowiednią charakterystykę załoganta wykonującego daną akcję.

Zasady Ogólne dotyczące pojazdów

 • celem każdego rodzaju ataku jest sam pojazd, nigdy nie mogą być trafieni załoganci, chyba, że zasada szczegółowa stanowi inaczej
 • na pojazdy Zamknięte i Otwarte nie ma wpływu atak oparty na Obrażeniach Środowiskowych (ATS), chyba, że zasada szczegółowa stanowi inaczej
 • Pojazdy nie mogą przyjmować Pozycji Strzeleckiej, Czołgać się, Uciekać za Zasłonę, Skakać czy Wspinać się. Nie mogą też wykonywać Akcji Specjalnych takich jak Bieg, Szturm (i inne Akcje Specjalne).

Pojazdy i Poruszanie Się

Pojazdy i Poruszanie się

Akcja Ruchu Pojazdu różni się nieco od tych akcji ruchu innych modeli.
Kierowca jest odpowiedzialny za prowadzenie i utrzymanie kontroli nad pojazdem. Tylko kierowca może wydawać akcje na Ruch pojazdu. Aby pokierować pojazdem kierowca musi poświęcić jedną Akcję. Odległość na jaką Pojazd może się ruszyć w jednej akcji jest podana w Profilu pojazdu. Pojazd zawsze porusza się po linii prostej.

Skręt
Pojazdy są ograniczone do jednego Skrętu podczas jednej akcji Ruchu. Skręt ten może odbyć się na początku akcji Ruch, a maksymalny kąt skrętu zależy od Typu pojazdu

Wsteczny
Pojazd może poruszać się do tyłu, jednak odbywa się to z pewnymi ograniczeniami. Gracz musi zadeklarować zmianę biegu na wsteczny przed wykonaniem Ruchu. Pojazd na wstecznym może poruszyć o połowę wartości MV do tyłu i wykonać podczas tego ruchu jeden Skręt na akcję

Ruch pomiędzy przyjaznymi Modelami
Przy pojazdach obowiązują dokładnie takie same ograniczenia jak przy innych modelach.

Ruch pomiędzy Wrogimi Modelami
Przy pojazdach obowiązują dokładnie takie same ograniczenia jak przy innych modelach. Wyjątkiem są pojazdy o rozmiarze 4 lub więcej które mogą wykonywać akcję Roztrącania.

Ruch a Teren
Wpływ terenu na pojazdy został podany przy każdym Typie pojazdu

Pojazdy a Minimalna Prędkość
Część pojazdów ma podaną w zasadach specjalnych Minimalną Prędkość z jaką porusza się pojazd. Taki pojazd musi poruszyć się w każdej akcji co najmniej o tyle cali, ile wynosi Minimalna Prędkość takiego pojazdu.

Pojazdy a Walka Wręcz

Pojazdy i Walka Wręcz

W Walce Wręcz do pojazdów stosuje się następujące zasady:

 • Załoga jest całkowicie chroniona przed atakami w Walce Wręcz i ewentualnymi obrażeniami. Wszelkie trafienia otrzymuje pojazd, chyba, że zasada szczegółowa mówi inaczej
 • Pojazd może zostać Związany walka Wręcz. Nie musi on jednak wykonywać testu przy Oderwaniu się, choć nadal musi poświęcić akcje na Oderwanie się. W ramach jednej akcji Oderwania pojazd może oderwać się od dowolnej ilości przeciwników
 • Pojazdy o Rozmiarze 4 lub większym zamiast akcji Oderwania się mogą wykonać Roztrącanie.
 • Model, który chce się oderwać od walki Wręcz z Pojazdem również nie musi przeprowadzać testu – może oderwać się automatycznie.
 • Szarżę mogą wykonywać te pojazdy, które są wyposażone w Broń do Walki Wręcz oraz Pojazdy Otwarte, których załoga ma możliwość ataku w Walce Wręcz.

Pojazdy Otwarte i Zamknięte

Pojazdy Otwarte i Zamknięte

Każdy pojazd może być Otwarty lub Zamknięty. W zasadach pojazdu będzie wyraźna informacja, jak należy traktować dany pojazd.

Uszkodzenia

Pojazdy Otwarte i Zamknięte w wypadku uszkodzenia wykorzystują różne tabele uszkodzeń (patrz Tabele Uszkodzeń Pojazdów).

Transportery

Pojazdy Zamknięte będące Transporterami muszą mieć ściśle określone Strefy Wyjściowe. Dla Pojazdów Otwartych będących Transporterami, Strefą Wyjściową są wszystkie krawędzie pojazdu.

W wypadku Pojazdów Otwartych jeden z wyników rzutu na Tabelę Uszkodzeń Pojazdów powoduje trafienie w członka załogi. W wypadku Pojazdów Otwartych będących Transporterami, na potrzeby tego wyniku Modele Transportowane traktujemy jak członków załogi (modele te mogą więc zostać trafione przy wyrzuceniu tego wyniku).

Modele Transportowane przez Pojazd Otwarty mogą – w ramach swoich akcji wydawanych w charakterze Modeli Transportowanych strzelać z broni osobistej tak, jakby były członkami załogi Pojazdu. Część Pojazdów Zamkniętych będących Transporterami również może dawać taką możliwość – w takim wypadku w Zasadach Specjalnych pojazdu znajdą się odpowiednie zapisy.

Broń wzornikowa a pojazdy otwarte

Pojazdy Otwarte atakowane przy pomocy Miotaczy Ognia i Miotaczy Gazu rzucają K20 – przy wyniku 15+ wszyscy członkowie załogi pojazdu są zostają trafieni. Załogi Pojazdów Zamkniętych są chronione przed tymi efektami. Sam pojazd nie otrzymuje obrażeń w wyniku ataku Miotacza Ognia lub Miotacza Gazu.

Jeśli Pojazd Otwarty jest celem ataku bronią z Małym lub Dużym Wzornikiem Wybuchu, wyrzucenie na Tabeli Uszkodzeń Pojazdów wyniku wskazującego na trafienie załogi powoduje trafienie wszystkich członków załogi.

Pojazdy kierowane przez AI

Pojazdy kierowane przez AI

Sztuczna Inteligencja kierująca niektórymi pojazdami ma wystarczającą moc obliczeniową, by móc kierować pojazdem i używać wszystkich zamontowanych na pojeździe broni. Pojazd kierowany przez AI może w każdej akcji poruszać się i strzelać ze wszystkich broni (o ile jego zasady nie mówią inaczej), podlega w takim wypadku zasadom Strzelania z poruszającego się pojazdu, nie ponosi jednak kar za strzelanie z broni obsługiwanej przez Kierowcę (z tytułu akcji Strzał w Ruchu).

Pojazdy kierowane przez AI podlegają zarówno zasadom Pojazdów jak i AI (tak więc np. mogą wpaść w Amok)

Załoga Pojazdu

Załoga Pojazdu

Większość pojazdów posiada załogę. Jeśli pojazd posiada załogę to będzie ona wyszczególniona pod profilem pojazdu. Pojazdy mogą być Jednoosobowe lub Wieloosobowe. Pojazd jest Jednoosobowy, gdy ma tylko jednego załoganta – w przeciwnym wypadku jest Wieloosobowy. Niektórzy załoganci są opcjonalni i mogą zostać dokupieni osobno. Załogant, który jest opcjonalny dokupiony do pojazdu Jednoosobowego powoduje zmianę statusu tego pojazdu na Wieloosobowy.

W pojeździe najważniejsza funkcje pełni Kierowca (w wypadku pojazdów Jednoosobowych jedyny członek załogi – niezależnie od nazwy – jest Kierowcą) . Jest on odpowiedzialny za ruch pojazdu i użycie jego wyposażenia, w tym obsługiwanej przez niego broni. Pozostali członkowie załogi pełnią funkcje pomocnicze, wyszczególnione w zasadach pojazdu – np. Strzelec odpowiada za wskazane w zasadach pojazdu uzbrojenie

Stosuje się następujące zasady:

 • Członkowie załogi pojazdu wykonują akcję w następujący sposób: kierowca wykonuje jedną akcję, następnie (w dowolnej kolejności) po jednej akcji wykonują pozostali członkowie załogi. Powtarzamy ten cykl do momentu, gdy wszyscy członkowie załogi wykonają swoje 3 akcje. Jeśli kierowca (lub inny członek załogi) nie robią nic, gdy przyjdzie ich kolej – akcja przepada
 • Tylko Kierowca może poświęcać akcje na Ruch pojazdem. Jeśli pojazd straci Kierowcę, jeden z pozostałych członków Załogi może kosztem jednej Akcji przejąć jego obowiązki (porzuca wtedy swoje i do końca gry to on pełni rolę Kierowcy).
 • Kierowca może wykonywać specjalną akcję Strzał w Ruchu – pozwala mu ona na oddanie strzału z obsługiwanej przez niego broni na koniec Ruchu pojazdu. Strzał ten odbywa się z dodatkowym modyfikatorem -2, kumulującym się z wszystkimi innymi modyfikatorami (w tym modyfikatorem za Ruch pojazdu).
 • Jeśli pojazd jest Otwarty to członkowie załogi i modele Transportowane mogą korzystać z własnej broni zamiast z broni zamontowanej na Pojeździe. Pole ostrzału każdego załoganta to 360 stopni o ile zasady specjalne pojazdu nie mówią inaczej. Strzał z takiej broni traktowany jest tak, jak Strzał z broni zamontowanej na pojeździe (dla potrzeb Strzału w Ruchu itp).

Pojazdy i Walka Strzelecka

Pojazdy i Walka Strzelecka

Wszystkie pojazdy obowiązuje normalne zasady Strzału. Stosuje się również dodatkowe reguły:

Strzelanie z poruszającego się pojazdu

Członkowie załogi pojazdu wykonujący akcję Strzał z poruszającego się pojazdu otrzymują modyfikator -2 do WS. Kumuluje się on z wszystkimi innymi modyfikatorami. Nie można użyć Miotaczy Ognia i Miotaczy Gazu z pokładu poruszającego się pojazdu.

Pojazd uważamy za poruszający się, jeśli w akcji, w której oddawany jest strzał, pojazd wykonał Ruch

Pojazdy, a Morale

Pojazdy, a Morale

Pojazdy będące podlegają normalnym zasadom morale, z następującymi wyjątkami:

 • Umiejętności członków załogi Pojazdów związane z zasadami Morale (np. Determinacja) działają na Pojazd w którym się znajdują.
 • Jeśli w skład Oddziału wchodzi pojedynczy pojazd, testuje on morale jak Model Pojedynczy, biorąc pod uwagę jedynie Żywotność pojazdu. Stan Morale członków załogi w takim wypadku jest taki sam, jak Morale pojazdu. Jeśli w skład oddziału oprócz pojazdu i załogi wchodzą też inne modele (np. desant), Morale Pojazdu i morale pozostałych modeli śledzimy oddzielnie
 • Jeśli w skład Oddziału wchodzi więcej niż jeden Pojazd, traktujemy Pojazdy i członków załóg jako osobne modele do potrzeb Morale (czyli np. oddział mający 6 Motorów Pegaz, każdy z jednym członkiem załogi traktujemy, jakby miał 12 modeli).